Search help

Item Details

Leabhar aideachaidh a' chreidimh : le dleabhar a' cheasnachaidh, maille ri suim agus feum an eais shlnteil : eadar-theangaichte o 'n bheurla chum Gaelic albannaich, air tus le seanadh earra-Ghaeil 's a' bhliadhna MDCCXXV
Date1885
FormatBook
Description282 pages
LanguageScottish Gaelic
PublisherDun-eidinn: MacLachlan and Stewart
SubjectProtestantism
TopicChurch of Scotland — Catechisms
ContributorNational Library of Scotland
RightsNo Known CopyrightNo Known CopyrightDigitized collections are made accessible for purposes of education and research. More...
View Fullscreen