Search help

Item Details

Leabhar aideachaidh a' chreidimh : le dleabhar a' cheasnachaidh, maille ri suim agus feum an eais shlnteil : eadar-theangaichte o 'n bheurla chum Gaelic albannaich, air tus le seanadh earra-Ghaeil 's a' bhliadhna MDCCXXV
Date 1885
Format Book
Description 282 pages
Language Scottish Gaelic
Publication Dun-eidinn: MacLachlan and Stewart
Subject Protestantism
Contributor National Library of Scotland
Rights Copyright Not Evaluated Copyright Not Evaluated Digitized collections are made accessible for purposes of education and research. More...