Search help

Item Details

ܡܡܠܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܠܡܝܕ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܕܐܡܝܕ ܡܔܡܘܥܐܠܐܠܦܐܜ ܐܠܣܪܝܐܢܝܗ̈ ܡܢ ܐܠܥܪܒܝܗ̈ ܐܠܥܐܡܝܗ̈ ܦܝ ܡܐ ܒܝܢ ܐܠܢܗܪܝܢ ܘܟ̣ܨܘܨܐ ܐܠܥܝܐ ܡܝܗ̈ ܐܠܐܡܕܝܗ̈ / The Ancient Assyrian Words are use in the common Arabic Speech in Mesopotamia Espsially in Amida (sic)
View Fullscreen