Search help

Item Details

Air diomhaireachd ghlormhoir pearsa Criosd : maille ri gliocas, agus gradh, agus cumhachd neo-Chriochnach Dhe 'na dhealbhadh agus 'na chomh-shuidheachadh
Author Owen, John, 1616–1683
Date 1884
Format Book
Description 324 pages
Language Scottish Gaelic
Publication [Inverness]: Clo-bhuailte do'n eadar-theangair
Subject New Testament
Contributor National Library of Scotland
Rights Copyright Not Evaluated Copyright Not Evaluated Digitized collections are made accessible for purposes of education and research. More...