Search help

Item Details

Air diomhaireachd ghlormhoir pearsa Criosd : maille ri gliocas, agus gradh, agus cumhachd neo-Chriochnach Dhe 'na dhealbhadh agus 'na chomh-shuidheachadh
AuthorOwen, John, 1616–1683
Date1884
FormatBook
Description324 pages
LanguageScottish Gaelic
Publication[Inverness]: Clo-bhuailte do'n eadar-theangair
SubjectNew Testament
ContributorNational Library of Scotland
RightsNo Copyright - United StatesNo Copyright - United States