Search help

Item Details

Air comh-shuidheachadh Eaglais na h-Alba, 'agus a daimhibh ri eaglaisibh cleireach eile, ann an coimh-cheangal ris an Achd leis an do chuireach a' phatronachd air chul
Author Kennedy, John, 1819–1884
Date 1876
Format Book
Description 34 pages
Language Scottish Gaelic
Subject Protestantism
Contributor National Library of Scotland
Rights Copyright Not Evaluated Copyright Not Evaluated Digitized collections are made accessible for purposes of education and research. More...