Search help

Item Details

Af-Beeldinghe van d'eerste eeuwe der Societeyt Iesu voor ooghen ghestelt door de Duyts-Nederlantsche prouincie der seluer Societeyt