Search help
An saighidear Criosduidh: no an dleasnais iomchuidh chaum beatha dhiadhaidh chaithe, : air an sparradh air an armailt: o eisempleir Chornelius. Searmoin.