Search help
Sachte verbetering der Psalm-rymen Datheni : dat is, De CL. Psalmen Davids, wel-eer door Petrus Dathenus op Nederlantsche rijmen gestelt, ende in de kercken van Nederlandt tot noch toe gebruyckt...Tot dienst der Nederlantsche kercken bereyt ende aen't licht gegeven door Abrahamus Tommius...Geheel met noten gedruckt...vervattende oock de Christelicke Catechismus met de kerckelicke formulieren ende gebeden