Search help

Item Details

Seachd coireannan a ta cumanta : gearan, fn-chuiseachd, droch-nadur, anbharr' iomagain, neo-shuimealachd, leisg, fn-thoil
Standardized title: Seven common faults.
Author Philipps, James Erasmus
Date 1870
Format Book
Description 116 pages
Language Scottish Gaelic
Publication Lunnuinn: An Comunn Urramach a ta Airson Eolais Criosdail a Mheudachadh
Subject Practical Theology
Contributor National Library of Scotland
Rights Copyright Not Evaluated Copyright Not Evaluated Digitized collections are made accessible for purposes of education and research. More...