Search help

Item Details

Seachd coireannan a ta cumanta : gearan, fn-chuiseachd, droch-nadur, anbharr' iomagain, neo-shuimealachd, leisg, fn-thoil
Standardized title: Seven common faults.
AuthorPhilipps, James Erasmus
Date1870
FormatBook
Description116 pages
LanguageScottish Gaelic
PublisherLunnuinn: An Comunn Urramach a ta Airson Eolais Criosdail a Mheudachadh
SubjectPractical Theology
ContributorNational Library of Scotland
RightsNo Known CopyrightNo Known CopyrightDigitized collections are made accessible for purposes of education and research. More...