Search help

Item Details

Leabhar aithghearr nan Ceist : a chuireadh a mach le comhchruinneachadh nan diadhair 's an Iar-mhinisteir leis an d'aontaich Ard-Chleir Eaglais na h-Alba : agus a shonruicheadh leo chum a bhi 'na sheoladh ceasnachaidh air a chur a mach leis a Chomunn a tha 'Cumail suas Sgoilean Gaelig air Feadh Gaidhealtachd agus Eileanan na h-Alba
Standardized title: Shorter catechism.
Author Westminster Assembly (1643–1652)
Date 1800
Format Book
Description 64 pages
Language Scottish Gaelic
Subject Protestantism
Contributor National Library of Scotland
Rights Copyright Not Evaluated Copyright Not Evaluated Digitized collections are made accessible for purposes of education and research. More...