Search help
Tri chomhraidh eadar minisdir agus aon da luchd eisdeachd, air fior bhunachab a chreideamh; agus, Slainte do pheacaich, trid Iosa Criosd an t'aon fhear saoraidh
Author McClusgay, N.
Date 1825
Format Book
Description 58 pages
Language Scottish Gaelic
Subject New Testament
Contributor National Library of Scotland