Search help
Tri chomhraidh eadar minisdir agus aon da luchd eisdeachd, air fior bhunachab a chreideamh; agus, Slainte do pheacaich, trid Iosa Criosd an t'aon fhear saoraidh