Search help
T agus f diadhachd anns an anam : air a shoillearachadh le earailean araidh freagarrach do chor dhaoine anns gac staid, le urnuigh chrhach' an dgh gach caibidh
3s clo-bhualadh air a leasachadh
Author Doddridge, Philip, 1702–1751
Date 1842
Format Book (308 pages)
Language Scottish Gaelic
Subject Practical Theology
Contributor National Library of Scotland