Search help
Philōnos peri tou tis o tōn theiōn estin klēronomos ē peri tēs eis ta isa kai enantia tomēs : Philōnos peri Geneseōs Abel kai ōn autos te kai o adelphos ierourgousi