Search help
O le Katakesima mo tamaiti, ua fa'aali mai ai ni mata'upu ile Ekalesia a Iesu Keriso o le 'au Paia o aso e gata ai na saunia e Setefano ... Catechism for children, in the Samoan dialect prepared by Elder R.M. Stevens; Catechism for children, in the Samoan