Search help
Nikolsk edinovierchesk muzhsko monastyr v Moskvie, chto v Preobrazhenskom : s prilozhenem portreta arkhimandrita Pavla i vida Nikolskago edinoviercheskago monastyria
Author Sinitsyn, P. V.
Date 1896
Format Book (42 pages)
Language Russian
Subject Eastern churches
Contributor University of Toronto