Search help
Nadur an duine 'na staid cheithir-fillte : no staid ceud ionracais, staid truaillidheachd iomlan : staid saorsa air toiseachadh; agus, staid sonais no truaighe iomlan