Search help
Mineachadh air earran de Mhata XXIV, agus XXV : maille ri comharraidhibh teachd Chriosd le neulaibh neimh, eadhon, foillseachadh gloire an de mhoir agus ar slanughir Iosa Criosd