Search help
Leabhar pochcaid a Chriosduidh: : ann sam bheil da fhichead comhairle chaomh chairdeil chum cleachdadh na diadhaichd, aith-ghearr agus soilleir iomchuidh dha thuigse anmhann maoran thaobh na cuis agus a ghne