Search help
Leabhar na h'Urnuigh Choitchionn, agus frithealaidh nan sacramaidean : agus riaghailtean agus deasghnathachadh eile na h'Eaglais
Book of Common Prayer.
Author Church of England
Date 1819
Format Book (408 pages)
Language Scottish Gaelic
Subject Protestantism
Contributor National Library of Scotland