Search help
Leabhar na h'Urnuigh Choitchionn, agus frithealaidh nan sacramaidean : agus riaghailtean agus deasghnathachadh eile na h'Eaglais
Book of Common Prayer.
Author Church of England
Date 1881
Format Book (728 pages)
Language Scottish Gaelic
Subject Protestantism
Contributor National Library of Scotland