Search help
Leabhar-cheistean air son luchd-comanachaidh fhoglum ann an nadur agus feumalachd Sacramaid Suipeir an Tighearna : agus anns na teagagsan agus na dleasannasan a tha 'n dlu-dhaimh ris an ordugh so, maille ri erail chomanachaidh