Search help
Leabhar cheistean mu nadur a Bhaistidh, airson seadh agus cuideachadh pharantan 'n an dleasnas a thaobh an ordugh so ; maille ri Earail dhoibhsan a tha cuir an dleasnas 's an ni so ann an beag suim
2 clo bhualadh
Author Beith, Alexander
Date 1840
Format Book (48 pages)
Language Scottish Gaelic
Subject Ecclesiology
Contributor National Library of Scotland