Search help
Leabhar aithghearr nan Ceist : a chuireadh a mach le comhchruinneachadh nan diadhair 's an Iar-mhinisteir leis an d'aontaich Ard-Chleir Eaglais na h-Alba : agus a shonruicheadh leo chum a bhi 'na sheoladh ceasnachaidh air a chur a mach leis a Chomunn a tha 'Cumail suas Sgoilean Gaelig air Feadh Gaidhealtachd agus Eileanan na h-Alba