Search help
Leabhar aithghearr nan Ceist : a chuireadh a mach le comhchruinneachadh nan diadhair 's an Iar-mhinisteir leis an d'aontaich Ard-Chleir Eaglais na h-Alba : agus a shonruicheadh leo chum a bhi 'na sheoladh ceasnachaidh air a chur a mach leis a Chomunn a tha 'Cumail suas Sgoilean Gaelig air Feadh Gaidhealtachd agus Eileanan na h-Alba
Standardized title: Shorter catechism.
Author Westminster Assembly (1643–1652)
Date 1800
Format Book
Description 64 pages
Language Scottish Gaelic
Subject Protestantism
Contributor National Library of Scotland