Search help
Leabhar Aideachaidh a' Chreidimh, le dà Leabhar a' Cheasnachaidh, maille ri suim agus feum an eòlais shlàinteil, eadar-theangaichte o 'n bheurla chum Gaelic albannaich, air tus le seanadh earra-ghaeil 's a' bhliadhn' MDCCXXV; a rs le Gileabart MacDhòmhnuill, 's a' bhliadhn' MDCCCIV, agus a nis ath-leasaichte chum na cànain ghnàthaichte, 's a' bhliadhn' MDCCCXXXVIII
Author Westminster Assembly (1643–1652)
Date 1838
Format Book
Description 278 pages
Language Scottish Gaelic
Subject Protestantism
Contributor University of Toronto