Search help
Istoricheskoe izviestie o voznikshe v Polshie unii : s' pokazaniem' nachala i vazhnieshikh' v' prodolzhene ono chrez' dva vieka prikliucheni, pache zhe o byvshem' ot' Rimlian' i Uniiashov', na blagochestivykh' tanoshnikh' zhitele goneii