Search help
Foirceadul aith-ghearr cheasnuighe, air tus air na orducha le coi'-thionnal nan diaghairibh ag niar-mhanaister, ann an sasgan; leish an d'aontuighe ard-sheannadh Eaglaish na halbann, chum a bhith na chuidd eigin d'aon-mhodh crabhuidh eidir eaglaishibh Chriost ann sna tri rioghachdaibh. Air na churr an Gailic le Seannedh Earra-Ghaidheal agus anoish cuidd do mhearrachdaibh a chlobhualaidh air nan leassacha chum maith coitcheann Gaidhealtachd Alba. Clo bhuailt' sna Galie n'darra uair
Standardized title: Shorter catechism.
Author Westminster Assembly (1643–1652)
Date 1776
Format Book
Description 50 pages
Language Scottish Gaelic
Subject Protestantism
Contributor National Library of Scotland