Search help
Ekendâ ya utamuwi oviya he tekane na 'la o he e vake. Lendwengo pani o mà na e yâtâkudwendi o ndâtâ. Ekulu ya boho. E levakidendi itingidi viya imude 'jaju; ekendâ eyaju ya mahihi; na ipâ 'jaju iyam o ehiki te e vahakudwe yene. Lendwengo na Jân Bânyani