Search help
Dleasdanas nan Gaidheal a thaobh Eaglais an Athleasachaidh : earrann de dh'oraid a thugadh seachad fa chomhair Seanadh Ghleann-Eilg 'sa bhliadhna 1878