Search help
An dara leabhar air son nan sgoilean G'lach a ta air an cumail suas le Comunn Ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba
Edition: Dara clodh-bualadh | View all editions
Standardized title: Catechism.
Author Church of Scotland
Date 1826
Format Book
Description 76 pages
Language Scottish Gaelic
Subject Protestantism
Contributor National Library of Scotland