Search help
An dara leabhar air son nan sgoilean G'lach a ta air an cumail suas le Comunn Ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba
Dara clodh-bualadh View all editions
Catechism.
Author Church of Scotland
Date 1871
Format Book (80 pages)
Language Scottish Gaelic
Subject Protestantism
Contributor National Library of Scotland