Search help
An crann fige neo-thorach, no, Binn agus leir-sgrios an fhir aidmheil neo-tharbhaich : a nochdadh fum feud latha nan gras a dhol seachad air fada mu 'n criochnaich a bheatha : agus na comharan leis am feudar a leithid sin do chreutairibh truagh aithneachadh
Barren fig-tree.
Author Bunyan, John, 1628–1688
Date 1824
Format Book
Description 120 pages
Language Scottish Gaelic
Subject Practical Theology
Contributor National Library of Scotland