Search help
Coir mhor a Chriosduidh: ann da earrain. : I. D'fheuchainn mu choir shlainteil ann Criosd. II. An doigh chum ruigheachd air.