Search help
Cleachdan luchd-comanachaidh : ann an da earrainn. I. Cleachdadh a' Chreidich, roimh, aig, agus an deich Suipeir an Tighearna. II. Giulan agus caithe-bheatha a' Chreidich an deigh dha bhi aig bord an Tighearn