Search help
An ceud leabhar air son nan sgoilean Glach : a ta air an cumail suas le Comunn Ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba
Treas clodh-bualadh
Catechism.
Author Church of Scotland
Date 1800
Format Book (22 pages)
Language Scottish Gaelic
Subject Protestantism
Contributor National Library of Scotland