Search help
Athnagorou Athnaiou philosophou Christianou apologia peri Christiann. Tou autou peri anastases nekrn = Athenagorae Athenie[n]sis philosophi Christiani apologia pro Christianis, ad imperatores Antonium & Commodum. Eiusdem, De resurrectione mortuorum
Standardized title: Apologia pro Christianis.
Author Athenagoras, 2nd cent
Date 1557
Format Book
Description 216 pages
Language Greek
Subject Theology
Contributor Duke University Libraries
Rights Copyright Not Evaluated Copyright Not Evaluated