Search help
Aithghearradh na teagaisg Chriosduidh; le dearbhadh sgrioptuir, air modh ceisd agus freagair. : Na puinc consboideach air an sineadh le sgrioptuira soilleir, maille re teagasga h Athreacha Naomha na Eaglais ...