Search help
Air diomhaireachd ghlormhoir pearsa Criosd : maille ri gliocas, agus gradh, agus cumhachd neo-Chriochnach Dhe 'na dhealbhadh agus 'na chomh-shuidheachadh