Search help
Air comh-shuidheachadh Eaglais na h-Alba, 'agus a daimhibh ri eaglaisibh cleireach eile, ann an coimh-cheangal ris an Achd leis an do chuireach a' phatronachd air chul